balans 2021

STICHTING CARILLON BAARN

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

 

ACTIVA

 

PASSIVA

 

Materiële vaste activa

 

Stichtingskapitaal

 

Audiovisuele installatie

75,71

Overige reserves

1.202,68

Vlottende vorderingen

 

Voorzieningen

 

vooruitbetaalde kosten

89,67

Lustrumfonds

4.170,51

Liquide middelen

 

Overige

5.247,28

 

Kortlopende schulden

 

Rabo rekening courant

5.729,73

 

Rabo bedrijfsspaarrekening

6.746,38

nog te betalen bedragen

1.981,02

 

 

vooruitontvangen donateursbijdrage

40,00

Totaal

12.641,49

Totaal

12.641,49