Toelichting bij de exploitatierekening 2012 

Inkomsten
Door de gemeente Baarn is de Subsidie (€ 5.010,00) in 2012 weer geïndexeerd.
De post Donateurs (€ 1.468,50) is opgebouwd uit donaties van 88(-1) donateurs.
De post Sponsors (€ 650,00) bestaat uit bijdragen van Apotheek Julius, Uitvaartverzorging
A. van Pijpen, Dr M.R.F. Bloemers Beleggingen, Boekhandel Den Boer en
Rabobank Soest Baarn Eemnes, gedeeltelijk ook verband houdend met het lustrum.
De inkomsten uit Rente (€ 258,01) vielen licht hoger uit dan begroot.

Uitgaven
De post Drukwerk en porto (€ 693,32) betreft niet alleen de kosten van acceptgiro’s, maar daarin zijn ook de kosten van ontwerp en druk van programmaboekjes opgenomen.

De kosten van de Vaste beiaardier (€ 4.883,05) en Versteken vielen dit jaar binnen de raming. De afrekening vindt altijd gedeeltelijk na de jaar ultimo plaats.  
Onder de post Concerten (€ 900) zijn de kosten van de Zomeravondconcerten opgenomen.
In verband met de viering van het 2e Lustrum was de Reservering lustrum op het daarvoor verwachte uit te geven bedrag gebracht. De viering van het lustrum vond op 2e Pinksterdag 2012 plaats.

De post Bestuur bleek dit jaar niet te hoeven worden aangesproken.
Het aanzienlijk hogere negatieve Exploitatiesaldo (€ 2.385,83) als gevolg van de lustrumviering bleef binnen de begroting en is ten laste gebracht van de Exploitatiereserve   

    Toelichting bij de begroting 2013

De begroting 2013 volgt in grote lijnen het exploitatiebeeld van de voorgaande jaren.
Het aantal bespelingen en concerten blijft op het huidige niveau gehandhaafd. De inkomsten uit rente zullen lager zijn als gevolg van de sterk gedaalde rente.
In hoeverre ter financiering van een volgend lustrumevenement een reserve dient te worden opgebouwd is vooralsnog onderwerp van discussie aangezien in 2012 helaas die cost niet voor de baet uitging! 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Carillon Baarn op 15 mei 2013,
H.E.M. Vermeij, voorzitter

G.A.R. Bloemers, penningmeester,
H.J. Staverman, secretaris,
M.C. Platenburg en M. Kreijns, leden.