TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 2013

Inkomsten
Door de gemeente Baarn is de Subsidie (€ 5.010,00) in 2013 niet ge'indexeerd. De post Donateurs (€ 1.680,25) is opgebouwd uit donaties van 85(-3) donateurs.
De post Sponsors (€ 100,00) bestaat uit bijdragen van Apotheek Julius en Uitvaartverzorging
A. van Pijpen.
De inkomsten uit Rente (€ 267,08) vielen ruim hoger uit dan begroot.

Uitgaven
De post Drukwerk en porto (€ 401,65) betreft niet alleen de kosten van acceptgiro's, maar daarin zijn ook de kosten van ontwerp en druk van prograrnmaboekjes opgenomen.
De kosten van de Vaste beiaardier (€ 4.510,30) vielen dit jaar opnieuw binnen de raming. De afrekening vindt altijd gedeeltelijk na de jaar ultimo plaats. Een kostenverhogende factor is sinds 2012 de verschuldigde BTW ( 6% ) op de declaraties van onze vaste beiaardier!
Onder de post Concerten (€ 900) zijn de kosten van de Zomeravondconcerten opgenomen.
De post Versteken bleek dit jaar opnieuw niet te hoeven worden aangesproken. Daar staat wel tegenover dat de beiaardier een onkostenvergoeding ontvangt voor het eventueel bijwonen van een bestuursvergadering

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2014

De begroting 2014 volgt in grote lijnen het exploitatiebeeld van de voorgaande jaren. Het aantal bespelingen en concerten blijft op het huidige niveau gehandhaafd.
De inkomsten uit renie zullen ongetwijfeld lager zijn als gevolg van de sterk gedaalde rente. In hoeverre ter financiering van een volgend lustrumevenement een reserve dient te worden opgebouwd is vooralsnog onderwerp van discussie aangezien ook in 2013 helaas die cost niet voor de baet uitging!

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Carillon Baam op 27 februari 2014,

H.E.M. Vermeij, voorzitter
G.A.R. Bloemers, penningmeester,
H.J. Staverman, secretaris,
M.C. Platenburg en M. Kreijns, leden.