TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEOVERZICHT 2015

Inkomsten
Door de gemeente Baarn is de Subsidie (€ 5.010,00) in 2015 niet geïndexeerd. De post Donateurs (€ 1.368,00) is opgebouwd uit donaties van 67 donateurs.
De post Sponsors (€ 265,00) bestaat uit bijdragen van Apotheek Julius, de heer en mevrouw N. van Hulzen, autobedrijf Peugeot Koot, makelaarskantoor Van Berkum en uitvaartverzorging A. van Pijpen.
De inkomsten uit Rente (€ 107,41) vielen lager uit dan begroot.

Uitgaven
De kosten Bestuur(€ 74,84) vielen dit jaar ruim binnen de raming.
De post Drukwerk en porto (€ 393,33) betreft alleen de kosten van ontwerp en druk van het programmaboekje en kosten van het secretariaat.
De post Contributies(€ 59,04) betreft niet alleen de kosten voor het lidmaatschap NKV, maar daarin zijn ook opgenomen de kosten van het hosten van de website.
De kosten van de Vaste beiaardier (€ 4.313,85) vielen dit jaar binnen de raming. De afrekening vindt altijd gedeeltelijk na jaar ultimo plaats. Een kostenverhogende factor is sinds 2012 de verschuldigde BTW (6%) op de declaraties van de beiaardier.
De kosten Versteken (€ 540,60) vielen hoger uit dan begroot. De afrekening vindt altijd gedeeltelijk na jaar ultimo plaats.
Onder de post Concerten (€ 1.145,15) zijn de kosten van de Zomeravondconcerten opgenomen. De afrekening vond deels na jaar ultimo plaats.
De post Onvoorzien bleek dit jaar niet te hoeven worden aangesproken.

Toelichting bij de begroting 2016
In de begroting 2016 is de post Drukwerk verhoogd i.v.m. de druk van een nieuwe folder. Verder volgt de begroting in grote lijnen het exploitatiebeeld van voorgaande jaren.
Het aantal bespelingen en concerten blijft op het huidige niveau gehandhaafd.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Carillon Baarn op 10 mei 2016.
Voorzitter: H.E.M. Vermeij
Secretaris: H.J. Staverman
Penningmeester: S. van Dijk
Lid: H. van der Woude
Lid: Mw E.G.M. Kreijns-Kuit