TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 2016

Inkomsten
De post Donateurs (€ 1820,10) is opgebouwd uit donaties van 87 donateurs en een anonieme contante gift van € 14,60. De post Sponsors (€ 520,00) bestaat uit bijdragen van Apotheek Julius, MR Escher Stichting, Makelaarskantoor Van Berkum, Uitvaartverzorging A. van Pijpen en een sponsor die anoniem wenst te blijven. ;De inkomsten uit Rente (€ 25,55) viel beduidend lager uit dan begroot. Dit alles vanwege wijzigingen in de bankvoorwaarden en dalende rente.

Uitgaven
De kosten Bestuur (€ 125,30) vielen dit jaar hoger uit dan begroot vanwege vertrek van twee bestuursleden voor wie er attenties werden gekocht.

De post Drukwerk en porto (€ 548,45) betreft de kosten van ontwerp en druk van een vernieuwde wervingsfolder, het programmaboekje van de “Zomeravondconcerten 2016” en de kosten van het secretariaat. De kosten vielen lager uit dan begroot.

De post Contributies (€ 82,13) betreffen de kosten voor het lidmaatschap NKV het hosten van de website.

De kosten van het hosten vielen hoger uit dan geraamd.

De kosten van de Bespelingen beiaardier (€ 4.054,50) vielen dit jaar binnen de raming. Een kosten- verhogende factor sinds 2012 is de verschuldigde BTW (6%) op de declaraties van de beiaardier.

De kosten Versteken (€ 405,45) vielen dit jaar ruim binnen de ramingen. Onder de post Concerten (€ 1.145,15) zijn de kosten van de Zomeravondconcerten opgenomen. De afrekening vond deels na jaar ultimo plaats.

De post Diversen bleek dit jaar niet te hoeven worden aangesproken. De post Onvoorzien bleek dit jaar ook niet te hoeven worden aangesproken.

 

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2017

In de begroting 2017 is de post Drukwerk verlaagd en de post Contributie verhoogd. De post Bespelingen beiaardier is verhoogd, daar het honorarium met 1,2% is geïndexeerd. Het aantal Bespelingen, versteken, en concerten blijft op het huidige niveau gehandhaafd. De inkomsten uit rente zijn aangepast aan de huidige omstandigheden. Verder volgt de begroting in grote lijnen het exploitatiebeeld van voorgaande jaren.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Carillon Baarn op 1 februari 2017.
Voorzitter: Vacant
Secretaris: H.J. Staverman
Penningmeester: Mw E.G.M. Kreijns-Kuit
Lid: H. van der Woude