2019 exploitatierekening_2019

 

TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 2019

Baten
De post Subsidies (€ 5.250) is de subsidie verleend door de Gemeente Baarn.
De post Donateurs (€ 2.493) is opgebouwd uit donaties van 103 betalende donateurs en is fors gestegen ten op zichte van 2018.

Lasten
De post Bespelingen beiaardier (€ 4.941) is lager dan begroot.
De post Versteken beiaardier (€ 581) is conform begroting,

De post Zomeravondconcerten (€ 1.197) zijn de uitgaven voor het verzorgen van zes carillonconcerten in Baarn, op de vrijdagavond, in de zomer.

De post Drukwerk en porto (€ 886) betreft de kosten van het ontwerpen en drukken van het programmaboekje van de “Zomeravondconcerten 2019 en de kosten van het secretariaat. De kosten bedragen dit jaar meer dan begroot want de folder “Geef klinkende munt voor het Baarns Carillon” is aangepast en vernieuwd.

De post Reservering lustrum (€ nihil) is niet opnieuw verhoogd in verband met de reeds bestaande reservering voor het lustrum in 2022. Zie de post Lustrumfonds € 4.170 op de balans per 31 december 2019.

De post Bankkosten (€ 155) viel dit jaar binnen de ramingen.
De post Onvoorzien (€50) bleek dit jaar niet te hoeven worden aangesproken.
De post Consumpties Kerstbespeling (€25 bleek dit jaar eveneens niet te hoeven worden aangesproken.

De post Afschrijving Inventaris (€755) is conform de begroting. De afschrijving betreft de afschrijving van de in 2017 aangeschafte Audiovisuele installatie groot € 3.777, die in 5 jaar wordt afgeschreven,

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

In de balans per 31 december 2019 zijn de volgende voorzieningen opgenomen:
- Lustrumfonds voor het eerstvolgende lustrum van de Stichting Carillon Baarn in 2022
De post Overige voorzieningen bestaat uit:
- Vervanging van de audiovisuele installatie
- Inrichting en het ontwerp van de toekomstige expositeruimte in de toren van de Pauluskerk met betrekking tot de geschiedenis van het carillon in Baarn en de geschiedenis van het carillon in het algemeen
- Aanschaf van een kanaallift voor de audiovisuele installatie waarmee eenvoudig het scherm vanuit de toren naar de voorkant van de Pauluskerk kan worden gereden. Zodoende zullen bij de carillonconcerten naast geluid ook visueel de verrichtingen van de beiaardier bewonderd kunnen worden. In 2019 heeft de Stichting Carillon Baarn een gift hiervoor ontvangen. In 2020 zal de aanschaf plaats vinden,

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Carillon Baarn op 17 februari 2020
Voorzitter: de heer H. Schram
Secretaris: mevrouw E.G.M. Kreijns-Kuit
Penningmeester: mevrouw M.T. Jager-Slangen
Lid: de heer H. van der Woude
Lid: Vacant