Beleidsplan 2022 Stichting Carillon Baarn

Voorwoord
Hierbij presenteren wij u het Beleidsplan 2022 van de Stichting Carillon Baarn.
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen van de stichting en de middelen en activiteiten waarmee wij deze gestalte proberen te geven. Het plan, dat jaarlijks zal worden geactualiseerd, geeft ook een doorkijk naar de toekomst.
Het beleidsplan vormt een leidraad voor ons handelen en een verantwoording naar onze subsidiegevers, sponsors en donateurs. Daarnaast voldoen wij met publicatie hiervan aan een voorwaarde voor de verwerving en het behoud van de Culturele ANBI-status.

Het bestuur van de Stichting Carillon Baarn, 
Mei 2022

Inhoud:
1. Doelstelling
2. Organisatie
3. Activiteiten
4. Financieel beleid en fondswerving
5. Toekomstig beleid
6. Contactgegevens 

1. Doelstelling
De stichting heeft als doel:
a. te bevorderen dat het carillon van de Pauluskerk in Baarn wordt ingericht voor handmatige bespelingen door middel van een zogenaamd stokkenklavier
b. te bevorderen dat dit carillon regelmatig door een beiaardier wordt bespeeld
c. het verrichten van alle verder handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het onder a genoemde stokkenklavier werd in 2002 gerealiseerd en in 2012 voorzien van een pneumatische aansturing voor het automatische speelwerk. De gemeente Baarn is eigenaar van het carillon, zowel als de toren, en verzorgt het onderhoud van beide. De bespelingen kunnen publiekelijk vanuit de openbare ruimte worden beluisterd en zijn daardoor gratis. 

2. Organisatie
De inrichting van de activiteiten van de stichting wordt verzorgd door een bestuur van vijf leden, dat hierbij ondersteund wordt door de inbreng van de vaste beiaardier. Hiertoe komt het bestuur minstens vier maal per jaar bijeen, of vaker indien bijzondere omstandigheden of activiteiten dit vragen. Daarnaast vindt veel tussentijds overleg plaats.

Bestuur: 
Voorzitter: Dhr. H. Schram
Secretaris: Mevr. E.G.M. Kreijns-Kuit
Penningmeester: Mevr. M.T. Jager-Slangen
Lid: vacant

Vaste beiaardier:
B. Reitsma (tevens secretaris van Beiaard Centrum Nederland)

Organisatorische deeltaken 
> financiële administratie en verslaggeving
> werving van vaste donateurs en subsidiënten
> agendering en verslaggeving van vergaderingen
> opstellen en verspreiden van het jaarverslag (zie elders op deze website)
> beheer van donateurlijsten
> onderhoud van het contact met donateurs en oproepen tot jaarlijkse bijdrage
> planning van reguliere en bijzondere bespelingen
> onderhouden van de muziek voor het automatische speelwerk
> p.r. via (pers)berichten voor geschreven en elektronische media
> vestigen en onderhouden van contact met culturele instellingen en personen
> beheer van een website (www.carillonbaarn.nl)
> onderhoud van contacten met de gemeente.

3. Activiteiten

Bespelingen
Het is de kerntaak van de stichting om te bevorderen dat het carillon regelmatig door een beiaardier wordt bespeeld. Dit gebeurt gemiddeld meer dan vijftig keer per jaar. 

reguliere bespelingen
iedere dinsdag van 09.45-10.15 uur door de eigen beiaardier.

jaarlijkse bespelingen:
op Koningsdag (27 of 26 apr.), in samenspraak met het Oranje comité
> op 4 en 5 mei in samenspraak met het 4-5 mei comité
> op uitnodiging tijdens het Culturele festival (sept.) en tijdens Open Monumentendag (sept.), met rondleiding in de toren en het carillon
> op de 3e zaterdag van november, de intocht van Sinterklaas, in samenspraak met de stichting  
> Kerstmis (op of rond 24 dec.) in overleg met c.q. in opdracht van de Winkeliercoöperatie Baarn
> zes Zomeravondconcerten in juli en augustus door gerenommeerde binnenlandse en, zo mogelijk buitenlandse beiaardiers
> Incidenteel in het kader van een lustrum van het carillon, aansluiting met Muziek op de Brink of andere initiatieven.

De stichting draagt er zorg voor dat ook aan studenten van De Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort - onderdeel van de Faculteit Muziek (Utrechts Conservatorium) van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - een podium wordt geboden voor stagebespelingen. Daarnaast wordt gestreefd naar een gevarieerd aanbod van beiaardiers voor de Zomeravondconcerten. Dit alles versterkt de relatie met de wereld van de beiaard.
Meer dan eens werd door beiaardiers samengespeeld met bijv. blazersgroepen die bij de toren waren opgesteld. Hierbij werd uit een breed scala geput van het muzikale repertoire, van klassiek tot jazz. Het ligt in de bedoeling om zulke muzikale vormen verder te ontwikkelen en uit te voeren. 

4. Financieel beleid en fondswerving
Vanzelfsprekend wordt verstandig met de financiële middelen omgegaan, waarbij een vaste reserve in acht wordt genomen voor bijzondere bespelingen en andere omstandigheden. De bestuursleden ontvangen geen honorarium of presentievergoeding.
Naast de jaarlijkse gemeentelijke subsidie heeft de stichting een groep vaste donateurs en bedrijven die de bespelingen ondersteunen. Niettemin loopt In deze tijd van vergrijzing en economische terugslag het totaal aan bijdragen terug. Daarom wordt via mailing, folders, persberichten en de eigen website actie gevoerd naar bestaande donateurs, serviceclubs en bedrijven om extra fondsen te werven of donateurs aan te trekken. Het bestuur houdt zich op de hoogte van bestaande instellingen, wat o.a. heeft geleid tot het aanvragen van de Culturele ANBI-status.
Bij de niet-reguliere bespelingen zijn altijd bestuursleden aanwezig die middels wervingsfolders, programmaboekjes en rondleidingen belangstelling en donatie proberen te bevorderen.

5. Toekomstig beleid
> uitbreiding van promotionele activiteiten
> geëngageerde bespelingen voor rouw- en trouwdiensten en andere speciale kerkelijke activiteiten, welke door de opdrachtgever worden bekostigd
> geëngageerde bespelingen in opdracht van derden buiten de kerk
> aansluiting bij activiteiten door anderen, zoals de "Dickens" straatvoorstelling, concerten in de Pauluskerk, activiteiten op de Brink
> meer samenwerking en samenspel met muziekinstanties binnen en buiten Baarn
> uitbreiding van educatieve contacten met en excursies door Baarnse scholieren
> technische realisatie van 'verversing' via het internet van de melodietjes (versteken) voor de automatische bespelingen, welke ieder kwartier tot klinken worden gebracht
> het werven van geïnteresseerden in praktische ondersteuning van de stichting
> het aantrekken van aspirant-bestuursleden, met oog op aftreden op termijn van de zittende leden
> het werven van sponsors voor eenmalige bespelingen, zoals zomeravondconcerten.

6. Contactgegevens
Heemskerklaan 70
3742 AM Baarn
e-mail: info@carillonbaarn
website: www.carillonbaarn.nl
KvK nr.: 32082588
RSIN / fiscaalnummer ANBI: 815570569