TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING 2017

Inkomsten
De post Donateurs (€ 2034,00) is opgebouwd uit donaties van 90 betalende donateurs.
De post Sponsors (€ 250,00) bestaat uit bijdragen van Apotheek Julius, MR Escher Stichting, Makelaarskantoor Van Berkum, Uitvaartverzorging A. van Pijpen. Wij hadden op meer sponsors gerekend in dit lustrumjaar.
De inkomsten uit Rente (€ 2,91) viel beduidend lager uit dan begroot. Dit alles vanwege wijzigingen in de bankvoorwaarden en dalende rente.

Uitgaven
De kosten Bestuur (€ 131,00) vielen dit jaar hoger uit dan begroot vanwege ingelaste vergaderingen waar de beiaardier aanwezig diende te zijn en daarvoor vacatiegeld ontvangt.
De post Drukwerk en porto (€ 710,12) betreft de kosten van ontwerp en druk van het programmaboekje van de “Zomeravondconcerten 2017” en de kosten van het secretariaat. De kosten vielen hoger uit dan begroot, vanwege een extra mailing in verband met het lustrum en de daarbij horende porto.
De post Contributies (€ 92,24) betreffen de kosten voor het lidmaatschap NKV het hosten van de website. De kosten van het hosten vielen hoger uit dan geraamd.
De kosten van de Bespelingen beiaardier (€ 4.539,94) vielen dit jaar iets hoger uit dan begroot, dit in verband met extra bespelingen samen met Crescendo en tijdens het Cultureel festival. Een kosten- verhogende factor sinds 2012 is de verschuldigde BTW (6%) op de declaraties van de beiaardier. Dit wordt in 2019 9%.
De kosten Versteken (€ 547,08) vielen dit jaar binnen de ramingen.
De post Diversen (€ 34,40) vielen dit jaar binnen de ramingen.
Onder de post Concerten (€ 1303,10) zijn de kosten van de Zomeravondconcerten opgenomen. De afrekening van één concert vindt na jaar ultimo plaats.
De post Lustrumviering (€ 1932,88) laat de kosten zien van de viering van het lustrum op 26 augustus.
De post Onvoorzien (€ 18,52) moest dit jaar worden aangesproken. Tijdens de Kerstbespeling op 24 december, werden koek en warme chocolade uitgedeeld. Het bestuur heeft besloten dit nu elk jaar te doen en neemt deze kosten in 2018 op in de begroting, onder de post consumpties kerstbespeling.
De post Bankkosten (€ 179,51) viel dit jaar net iets hoger uit dan begroot. Dit vanwege enkele S€PA incasso’s die later in het jaar plaatsvonden.
De post Afschrijving audiovisuele installatie (€ 251,82) is de afschrijving over de periode 1 september t/m 31 december van de audiovisuele installatie die het bestuur heeft aangeschaft, zodat op een scherm de verrichtingen van de beiaardier, en de bewegingen van de klokken op een scherm op de Brink zichtbaar zijn. De installatie is tijdens de lustrumviering door de Burgemeester in werking gesteld. De totale kosten van deze installatie bedroeg   € 3777,34 en wordt in 5 jaar afgeschreven. 

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2018
De post Bespelingen beiaardier is verhoogd, daar het honorarium met 1,2% is geïndexeerd.
Het aantal Bespelingen, versteken, en concerten blijft op het huidige niveau gehandhaafd, met dien verstande dat de uurs-bespeling op elke 2e en 4e woensdag van 15.00-16.00 uur, met ingang van 16 februari 2018 gewijzigd gaat worden in een half-uurs bespeling op elke dinsdag van 9.45-10.15 uur.
De inkomsten uit rente zijn aangepast aan de huidige omstandigheden.
In de post consumpties Kerstbespeling worden met ingang van 2018 de kosten opgenomen voor de koek en warme chocolade die tijdens de Kersbespeling zal worden uitgedeeld.
Verder volgt de begroting in grote lijnen het exploitatiebeeld van voorgaande jaren.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Carillon Baarn op 16 april 2018.
Voorzitter: Vacant
Secretaris: H.J. Staverman
Penningmeester: Mw E.G.M. Kreijns-Kuit
Lid: H. van der Woude
Lid: Vacant